Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Den frivillige værdiskabelse i Mind Your Own Business

Mind Your Own Business bygger på en helt unik metode, der med udgangspunkt i frivillighed fra civilsamfundet og engagement fra erhvervslivet skaber positiv udvikling hos drenge fra udsatte boligområder.

Mind Your Own Business har siden 2010 udviklet og opbygget en veldokumenteret metodisk tilgang til, hvordan drengene på innovativ vis understøttes i en positiv udvikling ved at øge deres tilknytning til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked med henblik på fremtidig selvforsørgelse.

Metoden bygger blandt andet på vigtigheden af at skabe berøringsflader med flere dele af samfundet og på kryds og tværs af menneskelige relationer og faglige kompetencer.

Med fokus på både faglig og social opkvalificering samler Mind Your Own Business Akademi derfor et netværk af frivillige fagpiloter fra dansk erhvervsliv, frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og lokale samarbejdspartnere med tilknytning til drengenes lokalområder i en tværgående og fælles indsats.

Mødet mellem mennesker

Det betyder, at drengene, når de træder ind på Akademiet, møder en større gruppe mennesker fra civilsamfundet og fra erhvervslivet, som hver især repræsenterer forskellige karriereveje, rollemodeller og identiteter at spejle sig i.

Møderne med de frivillige venturepiloter og fagpiloter er, udover konkret rådgivning og vejledning i forbindelse med mikrovirksomheden, også erfaringsudveksling og møder mellem mennesker. Gennem relationen til venturepiloterne og fagpiloterne opnår drengene et større perspektiv på deres fremtidsmuligheder. Akademiet bliver derfor et alternativt læringsrum for de involverede drenge, ikke blot via et metodisk fokus på muligheder frem for begrænsninger men ved hjælp af et menneskeligt nærhedsprincip, der muliggør flere konkrete berøringsflader med repræsentanter fra samfundet og uddannelsessystemet.

Evaluering viser, at drengene fagligt og personligt får meget ud af mødet med andre personer end dem, de møder til dagligt i det etablerede skole- eller kommunale system. De uformelle møder mellem dreng og pilot danner grundlag for nysgerrighed, motivation og perspektiv på det danske samfund. Det medfører, at der på tværs af samfundslag dannes relationer og netværk, som skaber læring og horisontudvidelse for alle involverede parter.

Mind Your Own Business skal anerkendes for den store forskel, programmet gør for de direkte involverede unge. De får nye perspektiver på livet. Samtidig får samarbejdspartnerne fra det private erhvervsliv og de frivillige et mere nuanceret syn på de unge. Både de udfordringer, drengene står over for, men også de stærke ressourcer, de er.” – H.K.H. Kronprinsesse Mary

Engagementet fra venturepiloterne og fagpiloterne bidrager derudover til drengenes sociale færdigheder og relationer til en diversificeret gruppe mennesker. Drengene lærer ikke blot at opbygge et stærkt og bæredygtigt netværk, som kan bruges i mikrovirksomheden, de lærer samtidig at afkode sociale spilleregler og at kunne begå sig i nye fora og sociale sammenhænge. De tilegner sig vigtige sociale færdigheder, der kan støtte dem i deres videre færd resten af livet.

De frivillige i Mind Your Own Business

De frivillige i Mind Your Own Business bliver strategisk rekrutteret til at udgøre en nuanceret gruppe af fagligheder, kompetencer og tilgange til drengene. Dette understøtter ikke blot en dynamisk og multifunktionel gruppe omkring drengene, det understøtter også nogle interessante og ofte nye bekendtskaber og relationer frivillige imellem.

Diversiteten i grupperne gør, at det er utrolig vigtigt for samarbejdet, at de frivillige møder hinanden og i fællesskab bliver sat ind i rammen for deres interne samarbejde og samarbejdet med drengene. Med udgangspunkt i organisationens mangeårige erfaring, afholdte Akademiet derfor et take-off møde for alle parter inden arbejdet med drengene for alvor blev skudt i gang.

På take-off mødet blev Akademiets fagpiloter, venturepiloter og lokale samarbejdspartnere sat ind i Mind Your Own Business, Akademiet og den metodiske ressourcetilgang til drengene, som er en af grundstenene i Mind Your Own Business. Derudover blev de forskellige roller forklaret og diskuteret for at afstemme forventninger og sikre et naturligt og godt samarbejde mellem frivillige, erhvervslivet og det offentlige.

Det fælles take-off møde var super godt at deltage i. Muligheden for at høre fra folk der er dybt involverede i Mind Your Own Business gav god indsigt omkring programmet, hvordan det løber, samt god mulighed for at få klare svar på spørgsmål. Derudover var det også rigtigt godt at møde de forskellige andre fagpiloter og venturepiloter, høre om deres baggrunde og lytte til deres klare interesse i at deltage engageret i Mind Your Own Business. Alt i alt en rigtig god og hyggelig aften, der kun gav mig mere lyst til at komme i gang med at arbejde sammen med drengene!” – Frederik Kamstrup, fagpilot fra KPMG.

Næste aktivitet på Akademiet er den første udviklingscamp den 4. marts, som er mikrovirksomhedernes officielle startskud på Akademiet. Her vil alle mikrovirksomheder, piloter og samarbejdspartnere samles hos KPMG i København til en dag fuld af sparring, udvikling, hårdt arbejde og forretningsplaner.